خدمات آزمایشگاهی

مرکز خدمات آزمایشگاهی شرکت مهرگستر با هدف تمرکز برفعالیتهای خدمات آزمایشگاهی در شرکت مهرگستر پایه گذاری شده است . عمده فعالیت های این مرکز در جهت تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه هاي پیشرفته و استفاده از توان مشاوره ای افراد متخصص در زمینه نیازهاي توسعۀ علم و فناوري متمرکز است. این مرکز امیدوار است با به اشتراک گذاشتن ظرفیت هاي آزمایشگاهی دانشگاه در حوزه هاي مختلف اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، تخصص انسانی، و دانش فنی و استفاده بهینه از این ظرفیتها بتواند شرایط دسترسی آسان به این خدمات را برای متقاضیان چه در داخل مرکز و چه در مراکز های و صنایع کشور فراهم آورد.